อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคาเช่าชุด Mascot ต่อตัว / วัน ราคา 1,500 บาท                       

ราคาเช่าชุด แฟนซี ต่อตัว / วัน ราคา 1,500 บาท                       

ราคาบริการเด็กใส่ Mascot / 1 คน ราคา 1,500 บาท                     

ราคาบริการเต้นประกอบเพลง / 1 เพลง ราคา 3,000 บาท               

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง และ Vat.